SEKRETESSPOLICY

Biocorp fäster särskild vikt vid skyddet av personuppgifter. Detta är ett väsentligt villkor för det förtroendeförhållande som Biocorp önskar upprätta med alla användare av den medicinska Mallya-enheten (nedan kallad DM).

I denna sekretesspolicy (nedan “Policy”) anges de rutiner och villkor under vilka Biocorp (nedan “företaget”) behandlar dina personuppgifter (nedan “data”).

Denna policy gäller när dina data samlas in av DM och Mallya® mobil app. som företaget är utgivare av. 

1.Vilka data samlas in?

Vid användning av DM Mallya är de insamlade uppgifterna uppgifter om insulintillförsel, nämligen:

  • Vald dos,
  • Datum för insprutning,
  • Insprutningstid

 

Anonymiserade navigationsdata kan också samlas in av mobil appen.

 

För smarttelefoner med Android-operativsystem kräver funktionerna för återanslutning till DM och automatisk återställning av nya doser av insuliner som injiceras av det mobila app. tillstånd att använda lokalisering, även när programmet är i bakgrunden. Inga geografiska lokaliserings koordinater registreras eftersom lokalisering endast används av appen för de funktioner som beskrivs ovan. Därför är lokaliseringsuppgifter inte föremål för kommersiell användning eller historiska data.

2.Hur samlas dina data in?

Uppgifter om insulintillförsel samlas in under användningen av DM Mallya.

3.Hur lagras och skyddas dina data?

De insamlade uppgifterna lagras i DM:s internminne och lagras också i mobil-appen när de har överförts från DM till mobil-appen.

DM och Mallya®-App. för mobil användning omfattar lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifters säkerhet och sekretess, särskilt för att förhindra att de förvrängs, skadas, avslöjas och nås av obehöriga tredje parter.

4.Varför samlas dina uppgifter in och vad är de avsedda för?

Data samlas in för att överföras på ett säkert sätt till den mobil-app. som du tidigare har anslutit till DM, så att det mobila appen kan möjliggöra medicinsk övervakning.

Anonymiserade navigationsdata får också samlas in endast för statistiska ändamål, vilket möjliggör teknisk övervakning av korrekt funktion och/eller eventuella fel i appen. Inom ramen för denna tekniska övervakning använder Biocorp också de tjänster som tillhandahålls av Google (särskilt för deras verktyg Google Analytics, Crashlytics, Remote config.) och förbehåller sig rätten att överföra navigationsdata till den som tjänsteleverantör. All överföring skall ske i full överensstämmelse med gällande lagar och förordningar om skydd av personuppgifter och endast i syfte att uppnå de syften som beskrivs.

Vi har ingått avtal med detta företag, där det är sannolikt att servrar utanför Europeiska unionen används för behandling av dessa navigationsuppgifter, där det finns särskilda avtalsklausuler. Som eller på grundval av de uppgifter som har upprättats av Europeiska kommissionen för att utforma och säkra överföringen av dina uppgifter till denna leverantör. Du kan begära en kopia av dessa klausuler genom att skriva till gdpr@biocorp.fr.

Lokaliseringsdata endast för att upprätthålla eller återupprätta en Bluetooth-anslutning med DM, vilket gör det möjligt att eskalera insulinintagsdata; inga ytterligare uppgifter om lokaliseringen används.

5.Hur länge sparas dina data?

DM behåller de sista 100 injiceringen av insulin.

Alla data som samlas in i DM-systemets internminne raderas genom att DM återställs. Uppgifterna i Mallya®-App. lagras i det mobila App. Mallya® tills du tar bort appen från din smarttelefon, i enlighet med punkt 6 nedan.

6.Vilka rättigheter har du?

I enlighet med tillämpliga bestämmelser och under de villkor som fastställs kan du när som helst utöva dina rättigheter (tillgång till uppgifter, rättelse av uppgifter, radering av uppgifter, opposition, portabilitet och begränsning av databehandlingen) genom att avmarkera det särskilda alternativet i den mobila tillämpningen när det gäller navigationsdata, Eller genom att återställa DM eller helt ta bort mobil-appen från smarttelefonen, med avseende på alla andra data.

7.Ändring av denna sekretesspolicy

Eventuella ändringar av företaget i denna policy kommer att uppdateras på företagets webbplats:

http://mallya.local

Användaren uppmanas att regelbundet granska denna policy för eventuella uppdateringar eller ändringar.

Om någon bestämmelse i denna policy visar sig vara ogiltig eller ogiltig eller i strid med bestämmelser, kommer den att anses vara oskriven men kommer inte att ogiltigförklara de andra bestämmelserna i policyn.

version 1.2 – February 2021

Fermer
Il semblerait que la langue du site soit différente de la langue de votre navigateur.
Langue conseillée : flag
Langues disponibles :