PRIVACYVERKLARING

Biocorp besteed bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit is een essentiële voorwaarde voor de vertrouwensrelatie die Biocorp wenst op te bouwen met alle gebruikers van het medische hulpmiddel Mallya (Hierna aangeduid als “MH”).

In deze privacyverklaring (hierna aangeduid als de “Verklaring”) worden de praktijken en voorwaarden uiteengezet waaronder Biocorp (hierna aangeduid als de “Onderneming”) uw persoonsgegevens (hierna aangeduid als de “Gegevens”) verwerkt.

Deze Verklaring is van toepassing bij het verzamelen van uw gegevens door het MH en de Mallya®  mobiele applicatie waarvan de Onderneming de uitgever is. 

1.Welke gegevens worden verzameld?

Bij het gebruik van het MH Mallya, zijn de gegevens die verzameld worden gegevens die verband houden met de afgifte van insuline, te weten:

  • Geselecteerde dosis,
  • Afgiftedatum,
  •  

 

Ook geanonimiseerde navigatiegegevens kunnen door de mobiele applicatie verzameld worden.

 

Voor wat betreft smartphones met een Androïd besturingssysteem, is voor de functies voor opnieuw verbinden met het MH en het automatisch ophalen van nieuwe geïnjecteerde insulinedoses door de mobiele applicatie, toestemming nodig voor het gebruik van de locatie, en dat zelfs als de applicatie op de achtergrond werkt. Er wordt geen enkele geografische locatiegegeven opgeslagen, de locatie wordt namelijk alleen gebruikt door de applicatie voor de hiervoor beschreven doeleinden. De locatiegegevens worden dan ook niet voor commerciële doeleinden gebruikt en niet in de geschiedenis opgeslagen.

2.Hoe worden uw gegevens verzameld?

Gegevens over de afgifte van insuline worden verzameld tijdens het gebruik van het MH Mallya.

3.Hoe worden uw gegevens bewaard en beschermd?

De verzamelde gegevens worden bewaard in het interne geheugen van het MH en worden ook opgeslagen in de mobiele applicatie als ze worden overgedragen van het MH naar de genoemde mobiele applicatie.

 

In het MH en de Mallya® mobiele applicatie zijn de nodige technische veiligheidsmaatregelen ingebouwd om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens de bewaren, met name om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of verspreid worden en om toegang door niet-geautoriseerde personen te voorkomen.

4.Waarom worden uw gegevens verzameld en waarvoor zijn ze bestemd?

De gegevens worden verzameld om op een veilige manier te worden overgezonden naar de mobiele applicatie die u voorafgaand met het MH heeft verbonden om met deze mobiele applicatie medisch toezicht mogelijk te maken.

 

Er kunnen ook geanonimiseerde navigatiegegevens verzameld worden, en dit uitsluitend voor statistische doeleinden, wat technisch toezicht op de juiste werking en/of eventuele fouten in de applicatie mogelijk maakt. In het kader van het technische toezicht maakt Biocorp ook gebruik van door Google geleverde diensten (en wel specifiek de tools Google Analytics; Crashlytics, Remote config.) en behoudt zich het recht voor hen navigatiegegevens over te dragen in hun hoedanigheid als leverancier van diensten. Elke overdracht van gegevens vindt plaats onder strikte naleving van de geldende wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en uitsluitend om de beschreven doeleinden te realiseren.

 

Wij hebben met deze onderneming, aangezien het aannemelijk is dat zij gebruik zal maken van servers die geplaatst zij in landen buiten de Europese Unie voor het verwerken van navigatiegegevens, contracten afgesloten waarin specifieke contractbepalingen zijn opgenomen die als zodanig, of op basis van de bepalingen opgesteld door de Europese Commissie, de overdracht van uw gegevens aan deze dienstverlener inperken en beschermen. U kunt een kopie van deze bepalingen opvragen door u te richten tot gdpr@biocorp.fr.

 

De locatiegegevens worden uitsluitend gebruikt om een Bluetooth-verbinding met het MH tot stand te brengen waarmee de gegevens over insulineinjecties kunnen worden overgezonden; er wordt op geen enkele andere manier van deze locatiegegevens gebruik gemaakt.

5.Gedurende welke tijd worden uw gegevens bewaard?

Het MH bewaart de laatste 100 afgiftes van insuline.

Alle gegevens die verzameld zijn in het interne geheugen van het MH worden gewist bij het herinitialiseren van het MH. De gegevens die in de Mallya® mobiele applicatie voorkomen worden in genoemde applicatie opgeslagen tot het moment dat u de applicatie van uw smartphone verwijdert, overeenkomstig paragraaf 6 hierna.

6.Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de van toepassing zijnde regels en onder de voorwaarden die hierin gesteld worden, kunt u uw rechten (toegang tot gegevens, rectificatie van gegevens, verwijdering van gegevens, bezwaar, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking van gegevens) op elk moment uitoefenen, voor wat betreft de navigatiegegevens door het vinkje bij de betreffende optie in de mobiele applicatie te verwijderen, en voor alle overige Gegevens door het MH te herinitialiseren of de mobiele applicatie volledig van uw smartphone te verwijderen.

7.Wijziging van deze Privacyverklaring

Bij elke wijziging van deze Verklaring door de Onderneming zal een update van de website van de Onderneming plaatsvinden:

http://mallya.local

De Gebruiker wordt verzocht deze Verklaring regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van elke update of wijziging.

 

Als welke bepaling van deze Verklaring dan ook nietig of in strijd met de regelgeving wordt verklaard, wordt deze als niet geschreven beschouwd, maar dit brengt geen nietigheid van de overige bepalingen van de Verklaring met zich mee.

version 1.2 – February 2021